Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Informuojame, kad mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies).

 

Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau:

 

Prisiminti savo nustatymus;

Būtų lengviau prisijungti prie savo paskyros;

Sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;

Siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje.

 

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

 

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – el. parduotuvė www.nefertum-kvepalai.lt

1.2. Pirkėjas:

1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.2.3. juridiniai asmenys;

1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.4. Taisyklės – šios el. parduotuvė www.nefertum-kvepalai.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės.

1.5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi www.nefertum-kvepalai.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.6. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje www.nefertum-kvepalai.lt .

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

2.3. Registruotis ir pirkti prekes www.nefertum-kvepalai.lt turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.2 punkte., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes www.nefertum-kvepalai.lt, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.

2.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo.

3.2. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.

3.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

3.4. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo Asmens duomenys, bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus organizacijas, teikiančias prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

4. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Apsipirkti el. parduotuvėje www.nefertum-kvepalai.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

4.2. El parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.3. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje www.nefertum-kvepalai.lt  išsirinkęs  prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis bei pažymėjimą apie tai tam skirtuose laukuose), kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas, bei paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Užsakymas pradedamans vykdyti ir siuntimo terminas pradedamas skaičiuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.nefertum-kvepalai.lt šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038 , „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

5.4. Taisyklių 5.3. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

5.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.7. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie el. parduotuvės www.nefertum-kvepalai.lt duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.

5.8. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

6.5. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.6. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.

6.7. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

6.8. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.9. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

6.10. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti el. parduotuvės www.nefertum-kvepalai.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 9 (devynias) darbo dienas nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

6.11. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 9 (devynias) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

7. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka

7.1. Prekių kainos el. parduotuvėje www.nefertum-kvepalai.lt nurodomos eurais.

7.2. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

7.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes paprastu bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama iki 2 darbo dienų).

8. Užsakymo anuliavimas

8.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

8.2. Pardavėjas turi teisę netvirtinti užsakymo ar bet kuriuo metu iki jo pristatymo / perdavimo Pirkėjui jį atšaukti, taip pat nutarti ateity nebeparduoti Pirkėjui prekių, jei yra pagrindas spręsti, kad Pirkėjas neatitinka šia Taisyklėmis apibrėžtos Pirkėjo sąvokos. Iškilus abejonėms Pardavėjas gali kreiptis į Pirkėja papildomo patvirtinimo dėl Pirkėjo statuso.

9. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.

9.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

9.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;

9.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui;

9.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

9.6. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo.

9.7. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

9.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.9. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

9.10. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

10. Prekių grąžinimas, keitimas

10.1. www.nefertum-kvepalai.lt įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

10.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu) bei užpildyti prekių gražinimo formą. Prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui turi pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis registruota siunta.

10.3. Teise grąžinti kokybišką ir nenaudotą prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 10.2 punkte numatyta tvarka.

10.4. Grąžinant prekes laikomasi šių sąlygų:

10.4.1. Pirkėjo pranešimas Pardavėjui apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus prekės grąžinimui numatytų terminų;

10.4.2. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.4.3. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.4.4. prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

10.4.5. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.4.6. visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis;

10.4.7. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

10.5. prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui;

10.6. pinigai už grąžintas prekes grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

10.7. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus el. parduotuvėje www.nefertum-kvepalai.lt .

11.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie www.nefertum-kvepalai.lt ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

12.1 Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink